CBR Arnhem

CBR Leusden

CBR Tiel

Welkom

Rij-opleiding Willems

Ben je op zoek naar een goede rijschool met redelijke tarieven en een rij-instructeur die jouw mogelijkheden het beste kan omzetten naar kennis en kunde over autorijden ben je hier op het goede adres. Ik geef les in de regio Ede met afrijd mogelijkheden voor Arnhem, Leusden of Tiel.

 • De lesauto is een Ford Puma Ecoboost Hybride St-Line
  Ik was de eerste rijschool in de gemeente Ede met een geschakelde Hybride auto. Door het soepele rijkarakter is er inmiddels veel navolging met deze fijne lesauto
 • Rij-instructeur voor Autisme en ADHD
 • Faalangst en Rij-angst instructeur
 • Vorderingen inzichtelijk op een App

2to drive bestaat sinds 2011 en is ingevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Vanaf 16,5 jaar mag je lessen gaan volgen en vanaf 17 jaar kan je het rijexamen doen. Je mag dan tot je 18de onder begeleiding van een coach de weg op. Voordeel is het veel grotere aantal kilometers wat je hebt gereden voordat je alleen de weg op gaat.

Ik adviseer al mijn leerlingen om direct met theorie te beginnen. Enerzijds omdat het je in de praktijklessen van pas komt maar ook om te voorkomen dat het aanvragen van het praktijkexamen vertraging oploopt. Een theorie-examen is 1,5 jaar geldig. Hoe je het snelst en best tot dat examen komt leg ik je graag persoonlijk uit.

Een slagingspercentage is voor veel mensen de motivatie om een bepaalde rijschool te kiezen. Ik wil daarmee meteen de fabel ontkrachten dat een rijschool met een superhoog percentage een hele goede rijschool is. Misschien laat die rijschool je wel heel veel lessen rijden voordat je op examen gaat. Ook worden er percentages gemanipuleerd. Rijscholen met een percentage tussen de 55 en 70 % doen het goed.

Algemene Voorwaarden Algemene Rijopleiding Willems
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijopleiding Willems, als op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

ARTIKEL 1 – Afspraken Rijschool
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM).
De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeur certificaat.
1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.3 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.5 Het inplannen van de lessen gebeurt in overleg met instructeur en leerling
De leerling heeft tot 48 uur voor aanvang van de rijles het recht om de rijles kosteloos te annuleren en te wijzigen.

ARTIKEL 2 – Afspraken leerling
2.1 Om autorijlessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. De instructeur is niet aansprakelijk wanneer een leerling zijn legitimatie niet bij zich heeft.
2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats en zal de rijles toch nog aanvangen met in mindering van de maximale 10 minuten. De gemiste minuten zijn voor rekening van de leerling. Na 10 minuten wachten en de leerling is nog niet gearriveerd dan zal de rijles niet meer gecontinueerd worden en brengt de Rijschool hiervoor 100% in rekening.
2.3 De leerling mag tot 48 uur voor aanvang, de rijles annuleren en/of wijzigen. Na deze 48 uur heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er hiervoor een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende redenen zijn bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij de leerling weet dat hij/zij opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 – Betaling
3.1 Alle openstaande facturen dienen 5 dagen voordat het praktijkexamen zal plaatsvinden betaald te zijn. Wanneer ten tijde van het praktijkexamen nog openstaande facturen zijn, behoudt de rijschool zich het recht voor om het praktijkexamen geen doorgang te laten vinden.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang de leerling 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €40) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij behaalt het rijbewijs, terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij recht op restitutie op het restant van de lesuren conform de afgenomen lespakket prijs.
3.6 Wanneer het lesgeld van een pakket gedeeltelijk of volledig betaald is en er word tussentijds gestopt met rijlessen en deze periode duurt langer dan 12 maanden vanaf de laatste genoten rijles, dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op tegoeden en/of restitutie van het aantal lessen. Dit is alleen mogelijk wanneer voorafgaand aan deze periode hierover met de rijschool schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Valt het binnen 12 maanden en de leerling zegt eenzijdig schriftelijk op onderbouwd met reden en de rijschool kan hiermee instemmen dan zal het restende bedrag als volgt worden terugbetaald : Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen, zoals bijv. een pakket rijopleiding dan zullen de genoten als losse producten worden herberekend, zoals de rijlessen conform de huidige losse lesprijs. Wanneer de leerling en de rijschool overeenkomen om een doorstart te maken zal er wel een herberekening gemaakt worden met de nu geldende tarieven van de lespakketten zal vooraf aan de rijlessen het verschil betaald moeten worden.
ARTIKEL 4 – Herexamen en Tussentijdse Toets
4.1 De instructeur bepaalt wanneer er een examen of Tussentijdse Toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.
4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).
ARTIKEL 5 – Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool.
b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken
6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 – annulering examen
7.1 Indien de leerling nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het (ingeplande) examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. De rijschool behoudt zich het recht voor om een examen niet door te laten gaan en te laten annuleren wanneer de kandidaat er nog niet klaar voor is. De kosten van het ingeplande examen zullen verhaalt worden bij de leerling, wanneer deze niet voldaan heeft aan het advies om rijlessen te nemen.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Mocht onverwijld toch een opleiding gestart zijn dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8 – Vrijwaring
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De Rijschool draagt dan zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen, waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
e. De leerling moet altijd contact opnemen met de rijschool als er dergelijke medicijnen gebruikt moeten worden.
8.2 De leerling is verplicht om aan te geven aan de rijschool wanneer hij of zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 10 – Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Dit houdt in dat indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, de cursist een beroep kan doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.

0
Jaren ervaring
0
Les kilometers gereden
0
Tussentijdse toetsen
0
Leerlingen geslaagd
Rijles van hoog niveau

Wat doen wij

Ik geef rijles op basis van de R.I.S methode. Gestandaardiseerde lessen met ruimte voor individuele aanpak.

Rijlessen

Geen of zeer weinig ophalen- en/of wegbrengen van andere leerlingen zodat lestijd ook echt lestijd is.

Meetbare Resultaten

Ik werk met Rijschoolsoftware van Dation en kan je met een app je vorderingen volgen. Ook afspraken en facturen lopen via de Rijbewijs app.

Ervaren Instructeur

Ik geef nu 12 jaar praktijkles en heb 7 jaar theorie-cursussen voor auto en bromfiets gegeven.

Flexibele Lestijden

Lestijden zijn altijd in overleg op de meest efficiënte tijd te plannen. Annuleren van de les tot 24 uur vooraf kosteloos. Daarna 1/2 lesprijs verschuldigd.
Aanvraag

Eerste les

Op de eerste rijles laat ik je kennismaken met de auto en mij als instructeur. Deze les is gratis als je bij mij door gaat met een lespakket.

Aanvraag eerste les

Via onderstaand contactformulier kan je aangeven eens kennis te willen maken met de manier waarop ik les geef.

Instructeur

Henk Willems

Gecertificeerd Rij-instructeur Categorie B
Rijles Pakketten

Pakketten

Onderstaand overzicht van prijzen voor lespakketten vanaf 01-10-2023. Bij de lespakketten met examen is een praktijktheorieboek inbegrepen. Pakketprijzen zijn gegarandeerd tot 1 jaar na facturering. Daarna wordt een suppletieregeling toegepast naar de op dat moment geldende pakketprijzen.

Lespakket 30 uur + examen

1960
 • 30 uur Rijles
 • Praktijk Examen
 • -

Lespakket 30 uur + toets en examen

2210
 • 30 uur Rijles
 • Tussentijdse Toets
 • Praktijk Examen
Prijzen per 01-10-2023.

Losse rijles prijzen

Losse les per uur (vanaf 01-01-2024)

€ 60

Praktijk (her)Examen normaal

€ 275

Faalangst examen

€ 310

BNOR Examen

€ 310

Rijtest voor eventuele medische verklaring (incl. 1 uur les vooraf)

€ 120
Contact

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen, (06-54327158) of het onderstaande formulier invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. (laatst bijgewerkt 24 september 2023)